cnt photojl.cz
uvod
CZ | EN

Platinový, palladiový tisk a platino-palladiový tisk je ušlechtilá technika tisku fotografií vynalezená v roce 1870, která ustoupila do pozadí po prosazení zvìtšování fotografií procesem založeným na využití støíbra. Na rozdíl od zvìtšování na papíry se støíbrnou emulzí, kde je obraz tvoøen krystaly støíbra, je obraz tvoøen vzácnými kovy platinou, resp. palladiem. Proto jde o jednu z nejdražších technik tisku fotografií.
Nejsem chemik, takže se nebudu pouštìt do rozboru chemické reakce, která vede k vytvoøení obrazu. Nicménì, aèkoliv platinový a palladiový tisk nedokáže vytvoøit tak sytou èernou jako støíbrné procesy, má platinový a palladiový tisk krásu bohaté škály polotónù. Mimoto je jednou z nejvìtších výhod tìchto procesù trvalivost tisku. Dobøe zpracovaný platinový a palladiový tisk dokáže vydržet beze zmìny podstatnì delší dobu, než fotografie na støíbøe. Nìkdo tvrdí až 1000 let, což lze tìžko ovìøit, nicménì faktem je, že se dochovaly platinové tisky staré více než sto let, a to pravdìpodobnì bez podstatné zmìny od doby vytvoøení.
Osvit se neprovádí ve zvìtšovacím pøístroji, ale pod UV svìtlem, a to násobnì delšími èasy než procesy založené na støíbøe. To je jedním z dùvodù, proè se tisk dìlá kontaktem negativu na zcitlivenou vrstvu na papíøe. K osvitu používám vlastnoruènì vyrobený UV expozièní box s UV trubicemi 4 x 40W. 
Pro tisky používám roztok s 1/3 platiny a s 2/3 palladia. Chemie je od Bostick & Sullivan. Pøipravený roztok se ruènì nanáší na papír urèený speciálnì na platinový tisk - používám Arches Platine. K nanášení citlivé vrstvy používám štìtec Hake Brush z kozích chlupù. Nìkdo používá sklenìnou tyèinku na roztírání, což možná nìkdy zkusím.  
Jednou se možná dostanu k tomu, že budu dìlat celý proces kompletnì klasicky, nicménì do souèasné doby vytváøím negativy inkoustovým tiskem na transparentní fólie Pictorico Pro OHP. 

Galerie skenù platino-palladiových tiskù