cnt photojl.cz
uvod
CZ | ENPo letech fotografování jsem zvolna pøešel od barevné z devadesáti procent na èernobílou fotografii. Na monochromatické fotografii je pro mì jednodušší sdìlit podstatu a smysl každé fotografie.
V souèasnosti mì baví klasická fotografie na støedoformátový film. Fotografie na filmu a zvìtšená na papíøe má nìco, co digitální fotografii schází, a není to jen rozsah tónù na barytovaném papíøe. Je to charakter, který fotce dává každý druh filmu a jeho zrno a který je možné softwarovì jen napodobit.
Kromì zvìtšenin na barytovaném papíru je to ještì platino-palladiový tisk fotografií, který dává finální podobì fotografie originální podobu a trvalost. 

Na tìchto stránkách jsou z uvedených dùvodù jen monochromatické fotografie - digitální, skeny negativù, skeny platino-palladiových tiskù.