cnt photojl.cz
uvod
CZ | ENwww.tethys.cz 
potápìní v pohodì

www.yenda.net
akty, cestopisy, portréty

www.temnakomora.cz
všechno, co potøebujete vìdìt o klasické fotografii (jen v èeštinì)

www.alternativephotography.com
stránky a komunita zamìøená na alternativní procesy tisku fotografií, hodnì informací o platinovém a palladiovém tisku a galerie

www.apug.org
stránky zamìøené na klasickou fotografii vèetnì alternativních procesù (vícejazyèné)

www.bostick-sullivan.com
chemikálie, kity a potøeby pro alternativní procesy tisku fotografií vèetnì platiny a palladia

mùj profil na google+